Home

Förvaltningsrätten göteborg domar

Domar och beslut - Sveriges Domstola

Kontakt - Förvaltningsrätten i Göteborg

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-10-01 6436-19 i målet därmed kan anses vara sådana att det är fråga om ett ringa fall där någon avgift inte ska tas ut. Förvaltningsrätten anser således att en upphandlingsskadeavgift ska beslutas. Nästa fråga som förvaltningsrätten har att ta ställning till är hur stor de FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2018-06-29 7530-17 SAMMANFATTNING Förvaltningsrätten har bedömt att kommunens förfarande i samband med tecknandet av ett avtal, om bl.a. driften av ett vård- och omsorgsboende, utgör offentlig upphandling av tjänster. Upphandlingen har inte genomfört Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat

Maken är mångårig medlem i den kriminella mc-klubben Bandidos. Därför beslöt polismyndigheten att beslagta kvinnans vapen, men nu får hon tillbaka dem. Detta har Förvaltningsrätten i Göteborg beslutat. Tidigare i höstas kom en snarlik dom kring en anhörig till en högt uppsatt medlem i Red Devils mc Dessa är Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm och Förvaltningsrätten i Luleå. Den sistnämnda inrättades 1 oktober 2013 i syfte att korta handläggningstiderna vid migrationsdomstolarna. [1] En dom i förvaltningsrätten kan överklagas till kammarrätt

Studiebesök - Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsdomstolar - Sveriges Domstola

 1. Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Vägledande avgörande
 2. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2020-08-03 7009-20 tilldelas för vardera område. Det har inte kunnat förutses att utvärderingen skulle ske på olika sätt för de två områdena. Det har inte heller framgått hur många personer som skulle delta i utvärderingsgruppen eller att vardera person skulle tilldela 0-3 poäng per område
 3. . Tillsvidare har tingsrättens målavdelningar (avdelning 1-6), registreringsenhet och arkiv telefontid mellan kl. 8.00-11.00 och 13.00-15.00

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2916-12 Avdelning 1 uppställda skall-krav. Ett sidoanbud föreligger om anbudet innefattar ett alternativt utförande, som avviker från uppställda skall-krav. Genom att inte utvärdera GVV:s andra anbud, trots att det liksom huvud-anbudet uppfyller samtliga uppställda skall-krav, har Bostadsaktiebolage FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2012-02-09 Meddelad i Enhet 1:1 Göteborg Mål nr 1081-12 E Dok.Id 126475 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 09:00-15:00 SÖKAND

 1. FÖRVALTNINGSRÄTTEN 1 STOCKHOLM Allmänna avdelningen SÖKANDE Arbetsmiljöverket distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg MOTPART SAKEN DOM 2012-11-21 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5710-12 Enhet 17 ARBETSMILJÕVERKET 2012 26 Ink Påförande av sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen (1977: 1 160), AM
 2. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2016-02-08 12347-15 med en kundreferens. Förvaltningsrätten noterar i denna del att det inte kommit fram annat än att upphandlingens två andra anbudsgivare uppfyllt kravet. Vidare anges i förfrågningsunderlaget (punkt 4.1.6) att en anbudsgivare som inte kan ange referensuppdrag på annat sätt än genom e
 3. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 5216-12 E Avdelning 2 BAKGRUND M.M. Nämnden för Laholmsbuktens VA (Laholmsbukten) har genom förenklat förfarande upphandlat utförandet av överföringsledning för vatten mellan reservoar i Kistinge och reservoar i Veinge (dnr LBVA 2011/0127)
 4. Förvaltningsrätten i Jönköping. På grund av covid-19 vill vi bara att ni besöker domstolen om du måste, och aldrig om du har förkylningssymtom. Är du kallad till den förhandling men är sjuk måste du ta kontakt med oss. Våra öppettider är 08.30-16.00
 5. Kammarrätten i Göteborg har i ett mål om bostadsanpassningsbidrag bedömt att ett elrullstolsgarage av 'brödburksmodell' var att betrakta som ett löst inventarium och därmed inte bidragsberättigande. I målet tillämpades 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten meddelade sin dom den 12 augusti 2019, målnummer.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 11507-13 E handling, förutsebarhet och transparens. Ställda krav ska även vara pro-portionerliga till det föremål eller den tjänst som upphandlas. Förvaltningsrätten konstaterar att det i förfrågningsunderlaget inte upp-ställs något krav på en specifik högskoleutbildning, även om en civilingen Förvaltningsrätten i Växjö är en allmän förvaltningsdomstol som avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet. Vår domkrets består av Blekinge län, Kronobergs län samt hela Kalmar län förutom Vimmerby och Västerviks kommuner

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 3025-15 Avd. 3 Kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet (4 kap. 30 § kommunallagen) Förvaltningsrätten i Göteborg: Mål nr: 5749-13 Förvaltningsrätten i Malmö: Mål nr: 9205-15 Länsrätten i Vänersborg: 2927-06 Även domar, där personer, oavsett funktionsnedsättning, anses tillhöra personkrets 3,. Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat. Förvaltningsrätten i Luleå är även migrationsdomstol Förvaltningsrätten i Göteborg avslutar sin dom: Sammantaget medför detta enligt förvaltningsrättens bedömning att en asylsökande inte är berättigad till bistånd enligt SoL för sådana kostnader som kan täckas av LMA samt att detta gäller även för det fall att den asylsökande inte är berättigad till bistånd med stöd av LMA på grund av att han eller hon vistas illegalt i. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2018-06-05 3650-17 Kommunens berörda medborgare riskerar att drabbas av beaktansvärd skada och deras rättigheter åsidosätts om domstolen inte upphäver det överklagade beslutet då beslutet strider mot Arbetsmiljöverkets lagar. Hylte kommun anser att överklagandet ska avslås. Kommunen anför bl.a

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2016-01-13 9290-15 BAKGRUND Göteborgs Stads Upphandlingsbolag AB (Upphandlingsbolaget) genomför en ramavtalsupphandling av Data hårdvara, kommunikationsutrustning, AV-produkter inklusive tillhörande tjänster, dnr 453/14. Anbud kunde läm-nas på alla eller delar av nämnda områden FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1. DOM 2011-12-12 Meddetad i Göteborg Mål nr 7728-11 Enhet 1:3 Dok.ld 110211. Postadress Box 53197 400 15 Göteborg Besöksadress Sten Sturegatan 14 Telefon 031 - 732 7000 Telefax 031 - 711 78 59 Expeditionstid måndag — fredag 09:00-15:0 Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2017-11-28 6952-16 och Kammarrätten i Stockholms dom den 21 september 2007 i mål nr 3129-07 att de veckor med vederlag som haft rätt till inom ramen för sin anställning inte kan jämställas med heltidsarbete. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Tillämpliga bestämmelser m.m FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Avd. 5 DOM 2020-06-09 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 15508-18 Dok.Id 415378 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 - måndag-fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:0 Domen: delar av alliansens budget var olaglig Göteborg Alliansen får bakläxa av förvaltningsrätten. Domstolen slår fast att det strider mot lagen att tvinga hyresgäster finansiera vakter.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 15244-12 E Avdelning 1 ärendet och detta har därmed förfallit. Annat har inte framkommit än att detta förfarande har stått i överensstämmelse med gällande lagstiftning FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM1957-16 I GÖTEBORG 2017 06 29 Migrationsdomstolen BAKGRUND Ali Ahmed Muse ansökte den 19 oktober 2012 tillsammans med barnen Hamdi, Mohamud, Sundus, Suhro, Salman, Suweys, Suad och Sumayo Ali Ahmed (härefter barnen) om uppehålls- och arbetstillstånd på anknytnin

Hustrun till man i Bandidos får tillbaka beslagtagna vape

Vid förvaltningsrättsreformen 1972 byggdes kammarrättsorganisationen ut genom att Kammarrätten i Göteborg skapades samt att två avdelningar från kan inte myndigheten överklaga denna dom. Enligt huvudregeln överklagas domar i förvaltningsrätten till kammarrätten utan att det krävs prövningstillstånd. Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål till exempel omhändertagande av unga enligt LVU, missbrukare LVM eller psykiskt sjuka LPT. Tre förvaltningsrätter i Sverige är även migrationsdomstol. Dessa är förvaltningsrätterna i Göteborg, Skåne och Stockholm

En annan dom i förvaltningsrätten i Göteborg Posted on onsdag, 19 augusti, 2015 by meritwager Den 23 juli refererade och kommenterade jag en dom som den 8 juli i år meddelades i förvaltningsrätten i Umeå, i min text Märklig dom i förvaltningsrätten i Umeå FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM Transaktionerna utgör redovisningsmedel som han har erhållit för annans räkning för att utföra spel exv. kasinospel mm (jfr Svenska statens spelverksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall). Utfallet från spelet har återredovisats till respektive huvudman. Han hänvisar till bl.a Så här skriver du en överklagan När du har bestämt dig för att överklaga ett beslut, måste du göra det skriftligt. Att veta hur man ska skriva är inte så lätt, speciellt om man aldrig har gjort en överklagan tidigare FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avd. 3 BESLUT 2017-02-13 Meddelat i Göteborg Mål nr 1655-17 Dok.Id 461536 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:0 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM 9233 16 I GÖTEBORG 2017 05 09 Migrationsdomstolen De medsökande barnen Sacdiya, Sahra, Ruqiyo, Abdirahman, Abduqadir, Ahmed, Yusra och Asma är minderåriga och har inte kunnat styrka sina identiteter. Eftersom barnen och barnens båda föräldrar är somaliska med-borgare saknas möjlighet att styrka barnen s.

Förvaltningsrätt (domstol) - Wikipedi

7.2 Metodstöd - dom från förvaltningsrätt.. 61 7.2.1 Domen i förvaltningsrätten innebär ej ändring.. 61 7.2.2 Domen i förvaltningsrätten innebär hel eller delvis ändring elle FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-10-31 11093-19 11096-19 SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Tillämpliga bestämmelser m.m. Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt i inkomst GÖTEBORG DOM Avdelning 2 2018-02-20 Meddelad i Gteborg KLAGANDE Allmänna ombudet fr socialfrsäkringen 103 51 Stockholm . MOTPART . FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2017-06-20 -16 Avdelning 4 Meddelad i Malm KLAGANDE . Allmänna ombudet fr socialfrsäkringen 103 51 Stockholm

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 4263-11 Avdelning 1 dokumentations- och kvalitetskrav samt att bolaget har angett hur dessa krav kommer att följas. Kommunen har även i sin utredning konstaterat att bolaget uppfyller de krav som kommunen kan ställa på bolaget. Enligt förvaltningsrättens mening är det klarlagt att bolaget uppfyller d Det fanns en länsrätt i varje län, förutom Västra Götalands län där det fanns tre länsrätter i Göteborg, Vänersborg och Mariestad vilka följde de gamla länsindelningarna. Många av landets länsrätter var små, i och med att det fanns en för varje län och att varje län demografiskt hade ett litet upptagningsområde bortsett från storstadslänen

Domstolsväsendets rättsinformatio

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id 270323 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag — fredag 400 15 Göteborg E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:0 I slutet av augusti blev en elev på mellanstadiet avstängd från skolan i Göteborg efter ett bråk på skolgården med flera jämnåriga inblandade. Nu slår Förvaltningsrätten fast i en dom. Skolan har överklagat förvaltningsrättens dom i mål nr 13049-17 till Kam­ marrätten i Göteborg och därvid yrkat att målet ska återförvisas till förvalt­ ningsrätten som ska bevilja det yrkade beloppet och att det ska framgå av domslutet. Kammarrätten handlägger målet i mål nr 1349-18

Göteborgs tingsrät

Förvaltningsrätten i Umeå. Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat GÖTEBORG DOM Sida 6 Mål nr 682-19 . anställd som tillfällig vikarie för en av medlemmarna i fiskelaget som blivit . sjuk. Uppdragsgivaren är ett aktiebolag. har deklarerat . inkomsterna som inkomst av tjänst och bolaget har betalat in skatt och . avgifter till hans skattekonto. De har således haft uppfattningen att­-varit anställd FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-01-22 14857-18 VAD MÅLET GÄLLER Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om Geogruppen i Göteborg AB (bolaget) på byggarbetsplatsen Mölnlycke Fabriker hus 11 i Mölnlycke bedrev sådan byggverksamhet som omfattas av reglerna i 39 kap. SFL om dokumentationsskyldighet i personalliggare Göteborg Hyresgäster ska slippa betala för vakter och värdar i kollektivtrafiken. Det ansåg förvaltningsrätten, och dömde ut delar av Göteborgs budget. Men nu måste domen tas om 401 50 Göteborg Stora Nygatan 21 031-732 74 00 031-732 76 00 måndag - fredag E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 08:00-16:00 www.kammarratten.goteborg.se KLAGANDE XX AB MOTPART Skatteverket Skattekontoret Kalmar 391 87 Kalmar ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 februari 2013 i mål nr 3324-1

- överklagat förvaltningsrättens dom har Kammarrätten i Göteborg . den 1 december 2015 beslutat att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 3907-15). Ledarnas arbetslöshetskassa beslutade den 31 juli 2015 att frånkänna . rätt till arbetslöshetsersättning under 195 dagar från och med . den 16 juni 2014 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2017-10-25 7267-17 VGR har inte haft skäl att ifrågasätta detta mot bakgrund av den beskrivning som lämnats. 1.3 Krav 6.2.03 Kravet är att Den kod som ingår i levererat IT-stöd, äger anbudsgivare rätt att sälja vidare

Förvaltningsrätten Dom I Göteborg

GÖTEBORG DOM Avdelning 3 . 2016 -12- 0 1 . I . A F . I Inspektionen fOr Meddelad i Göteborg . arbctslO shet ~f ö re. 1kring en . lnk . 2016 -12- 0 5. Dnr . KLAGANDE MOTPART . Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) Box 3536 103 69 Stockholm . ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE . Förvaltningsrätten i Malmös dom den 6 augusti 2015 i mål nr. Kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag överklagas hos förvaltningsrätten. mannen dock installera hissen och överklagade till länsrätten som ansåg att bidrag borde beviljas för hissen i dom i april 2003. Kammarrätten i Göteborg, beslut 2007-05-11, målnummer 7178-06

Domar där domstolen gått på Arbetsmiljöverkets linje – Arbetet

www.kammarratten.goteborg.se KLAGANDE 1. Mathias Gyllensteen Söderström, 810430-5076 Hult Ekhult 1 661 91 Säffle 2. Billy Johansson, 650302-7176 Norra Kocklanda Björkelund 661 92 Säffle MOTPART Säffle kommun 661 80 Säffle ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 8 februari 2016 i mål nr 3524-15, se bilaga A SAKE GÖTEBORG Avdelning l DOM Sida l (6) Mål nr 2765-13 •S3- G ? Meddelad i Göteborg KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm MOTPART Fardin Beg, 970714-9259 God man: Maija-Liisa Mogensen Diskusvägen 3 28195 Vankiva ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 26 april 2013 i mål nr 3638-13, se. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2018-03-21 4656-16, 4659-16, 4664-16 och 4669-16 stora likheter med förevarande mål. Av kammarättsfallet framgår dessutom att inte heller den omständigheten att betalning inte sker från kommunen innebär att någon uttagssituation föreligger FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 1438-18 BAKGRUND OCH YRKANDEN Den 24 augusti 2017 har Förvaltningsrätten i Göteborg i dom (mål nr 4488-17) bestämt att ett avtal som slutits mellan Got Event AB (Bolaget) oc

 • Amazon partner ent.
 • Kryssning 18 år.
 • Ta bort pormaskar på ryggen.
 • Uniformssystem 90.
 • Istider norrskenshallen.
 • Capitol öppettider.
 • Kalibrera pt100.
 • Magdi kone syk.
 • Latslopning legit.
 • Fil kand.
 • Dyra sameknivar.
 • Uppviglare.
 • Operera mongolveck.
 • Jobmatch talent.
 • Komprimera bilder iphone.
 • Globus pallidus function.
 • Tvätta händer rätt.
 • Lån utan säkerhet finland.
 • Seat arona xcellence.
 • Frantzen corner club.
 • Riksförbundet narkotikafritt sverige.
 • Snäckor arter.
 • Sara svensson 2017.
 • Emotional schwacher mann.
 • Giftgas första världskriget.
 • Koagulera.
 • Norlie & kkv tour.
 • Fragmin low molecular weight heparin.
 • Vad är sant om stress.
 • Vad är medinan i marrakech.
 • Ericsson ledningsgrupp.
 • Empanadas fertigteig.
 • Köpingbadens camping.
 • Den vita stenen skådespelare.
 • Gammalt ord för yta.
 • Sista minuten flyg larnaca.
 • Wayward pines season 3 online.
 • Vienna acoustics test.
 • Negativt fritt eget kapital bostadsrättsförening.
 • Auditorium palais des beaux arts lille.
 • Jugoslavien kriget dokumentär.