Home

Småspov läte

Småspov - Wikipedi

Småspov: Har kortare näbb, mörka hjässidband och ganska mörkt ögonsträck som inramar det ljusa ögonbrynssträcket. Finnes: Häckar i hela landet utom på västkusten och i fjällen. Vanligast i norrland. Äter: Maskar och andra ryggradslösa smådjur. Läte Läte: Vanligast en något hackande drill pu hu hu hu hu hu. Mindre flöjtande än storspovens.Häckar: Boet består av en grop i en tuva på marken. Småspoven livnär sig på häckplatserna i stor utsträckning av kråkbär och andra vegetabilier Småspoven kommer människor tätt inpå livet, när han har ungar, och skriker ut ett nästan gröngölingslikt läte. Redan i slutet av juli visar sig småspoven på sträck i södra Sverige. Han sällskapar gärna med de flyttande storspovarna, bland vilka han bryter av i storlek och läte Bland myrarnas bevingade invånare finns småspov, gluttsnäppa, brushane, gulärla och ljungpipare. Ljungpiparen är nog den som är lättast att känna igen. Den springer längs marken, visslar ett entonigt, lite vemodigt läte, flyger upp och sätter sig ett stycke bort

Småspov - falknatur

 1. Hør Enkelbeckasin på fågelsång.se, som är en omfattande samling av svenska fågelläten. Fungerar även på din mobil
 2. Hør Ljungpipare på fågelsång.se, som är en omfattande samling av svenska fågelläten. Fungerar även på din mobil
 3. Småspoven har ett mer bubblande läte. Men ofta ser man fågeln tyst och födosökande. Näbblängden är ett kännetecken, men då ska man vara medveten om att näbblängden varierar ganska mycket på storspov och framförallt unga spovar har ganska kort näbb

Den alfabetiska listan innehåller alla fåglar på fågelsång.s Definitions of Småspov, synonyms, antonyms, derivatives of Småspov, analogical dictionary of Småspov (Swedish Utseende och läte. Smalnäbbad spov är en medelstor Numenius-spov som mäter 36-41 cm och har ett vingspann på 77-88 cm. [3] Den är därmed ungefär lika stor som småspoven (N. phaeopus) men påminner mer om storspoven (N. arquata) vad gäller fjäderdräkt. Adult smalnäbbad spov i häckningsdräkt är till största delen gråaktigt brun på ovansidan men med nedre delen av ryggen. Vilken art i gruppen fälthöns har ett trestavigt läte? Lyssna här! Vaktel Myrspov Rödspov : Småspov : Storspov Sångare med vita, grå, svarta och kanske lite bruna inslag hör till släktet Sylvia. I våra trakter finns fyra sylviaarter men jag saknar.

Utseende och läte. Uppstoppad eskimåspov. Eskimåspoven mäter 30.5-33 cm. [2] Adulta individer har Ovansidan är brunvattrad och undersidan ljusbrun och den påminner mycket om den amerikanska underarten av småspov men är mindre till storleken Sveriges alla fåglar, fågelindex med alla fåglar på fageln.se - en fågelbok på näte Storspov (Numenius arquata) är en fågel som tillhör familjen snäppor inom ordningen vadarfåglar.Den häckar i Europa och Asien i jordbruksmark och på myrar. Arten minskar kraftigt i antal, så pass att världspopulationen numera anses vara nära hotad, medan den i Sverige kategoriseras som starkt hota SPELA UPP LJUD Alfågel Bergand Bergfin

Småspov delas upp Tidigare har från arter som kricka, enkelbeckasin, blå kärrhök, svartbent strandpipare, småtärna och bändelkors-näbb de nordamerikanska underarterna upphöjts till artnivå. Nu sker detta även med småspov. Liksom i fallet blå kärr-hök (se Rapport 10) ansågs amerikansk småspov tidigare utgöra en egen art, Vilken art i gruppen fälthöns har ett trestavigt läte? Lyssna här! Rapphöna Fasan : Vaktel Rödspov : Småspov : Storspov Sångare med vita, grå, svarta och kanske lite bruna inslag hör till släktet Sylvia. Trädgårdssångare Ärtsångare Svarthätta Kärrsnäppa Calidris alpina. Underarter: ssp. alpina, ssp. schinzii Familj: Snäppor - Scolopacidae; Allmänna kännetecken: Lätt att känna igen i sommardräkt på den svarta buken

Med sin svagt böjda näbb, vackra fjäderdräkt och gängliga gestalt tog småspoven mitt hjärta med storm. Jag fångades av dess bubblande, drillande läte och, på något vis, vänliga uppsyn. Med sin tydligt avslöjande siluett i kvällssolen, spatserade småspoven långsamt över myren Men den avslöjar sig alltid med sitt gummi-anke-läte - ett gnälligt gie-gie-gie, barnbadleksaken ni vet. Svarthätta, sävsångare, törnsångare, trädgårdssångare, järnsparv, storlom, bläsand, drillsnäppa och en riktigt fin rödvingetrast på 10 meters avstånd var andra arter, som gladde i den tidiga morgonen Myrsnäppa Calidris falcinellus. Latinsk synonym: Limicola falcinellus Familj: Snäppor - Scolopacidae; Allmänna kännetecken: Liknar ung kärrsnäppa men är mindre och har kortare och ljusare tarser Kjenneteikn. Småspoven liknar storspoven, men er mindre, noko som kan vere vanskeleg å fastslå i felt utan andre fuglar å samanlikne med. Nebben er proporsjonalt noko kortare.Fuglen er 37-45 cm lang. Nebben utgjer 6 til 9 cm. Vengespennet er på 76-89 cm. Småspoven er mest gråbrun, men vengen har mørke handsvingfjør Idag var det vackra vårvädret bokstavligen bortblåst och fågelskådning kändes inte så angeläget när jag tittade ut. Efter en heldag igår där jag startade kl 04.00 hemifrån så var jag också ganska matt

ArtlistaFågelkurs lektion 6

Fiskgjuse, ljungpipare, fjällpipare, blåhake, rödstjärt och småspov är exempel på fåglar som flyger hit från varmare vinterkvarter. De vill utnyttja den ljusa, insektsrika skandinaviska sommaren för att föda upp sina ungar. Fjällripan har ett knarrande läte, som en gammal dörr. Lavskrika Lätet är ett t strävt praa, praa, praa. Småskraken kräver klart vatten för sin trivsel och uppehåller sig helst vid steniga stränder. Under fisket simmar de ofta flera stycken tillsammans i långa rader utanför stränderna och spanar efter byten genom att hålla ögonen nedsänkta under vattenytan

småspov rödspov myrspov drillsnäppa 2 grönbena rödbena 2 3 gluttsnäppa svartsnäppa brushane 2 kärrsnäppa 2 småsnäppa spovsnäppa roskarl. Fotograferad juni 2011 på Penåsa alvar, Öland. Det är ett starkt läte som låter ungefär som en blandning mellan en get och en mygga Småspov är rätt lik men mindre, men storspoven sticker ut med sitt speciella läte. Är det detta med att få syn på arterna som är grejen? Visst får man ett rus? säger Fredrik som just.

Här rastar småspov och stora flockar av ljungpipare, brushanar, och gluttsnäppor. Även mindre flockar av svartsnäppor, skogssnäppor, grönbenor och drillsnäppor ses årligen. Här kan man även få se de flesta andarter som finns i Sverige Lektion 6 handlar om . Kärrhökar och glador; Rallar och sumphöns; Fälthöns; Spovar; Sångare av släktena Sylvia, Acrocephalus, Locustella, Hippolai

De fågelarter vi idag har i Skellefteå kommun har successivt kommit hit i takt med att Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan. Kommunens storlek med en rad olika naturmiljöer och inte minst läget vid kusten ger ett rikt fågelliv. Av Sveriges ca 450 olika fågelarter ses mer än 200 arter regelbundet i kommunen varav ett 150-tal arter kan anses ha sina häckningsplatser här Gluttsnäppans läte blandar sig med svartsnäppans skarpa vissling. Det är nästan svårt att särskilja alla läten, som fylla luften i blandad storspov och småspov. De två arter som uppvisar den kraftigaste minskningen är enkelbeckasin och brushane (92 respektive 68 procent) Sädgås. Sädgås. Sädgåsen beskrivs ofta som en skygg norrlandsfågel. Detta är delvist sant, men vanligtvis ser man sädgässen när de rastar och övervintrar på jordbruksmark utanför häckningstiden Småspov. Småspov (Numenius phaeopus) är en vadarfågel i familjen snäppor. Småspoven liknar storspoven men är betydligt mindre, vilket dock kan vara svårt att se på håll om man inte har andra fåglar att jämföra med. Den har också proportionellt en något kortare näbb. Den är 37-45 centimeter lång (varav näbben är mellan 6 och 9 centimeter), med ett vingspann på 76-89 cm.

Dess vittljudande läte kan höras många kilometer. Trots detta finns endast sex kända fynd; 1 ex. 20 okt 2011 vid Söderäng, en ropande hane 5 mars 2012 vid Svarvarbo 1 ex. hördes locka 4 okt 2012 vid Svarvarbo, en hane 18 mars 2014 vid Svarvarbo, en hane 28 feb 2016 vid Myrby samt 1 hane 24 dec 2019 vid Källvreten Småsnäppa är vår minsta vadare, 14 cm, med tunn mörk kort rak näbb och mörka ben. Adulta fåglar har orangefärgat bröst, vit hals och ett kraftigt vitt V på ryggen. Vinterdräkten är ganska enfärgat grå och svårare att identifiera. Lätet är ett skarpt stitt. Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg 12/09/202 Lappmes läte. Läte: Entitans lockläte låter nästan som en försiktig liten nysning - pitsia eller ett dededett.Lappmes (Poecile cinctus, Siberien Tit) Den 13 cm stora lappmesen håller till i äldre tallskogar och fjällbjörksskogar i norra delen av landet läte. sång. varningsläte. flyktläten Enkelbeckasinens läte 280 Varifrån horsgöken kommer 281 Morkullan 281 Morkullan som häxdjur 282 Morkullan och hönan tävlar 283 Övriga snäppfåglar 283 k Småspoven 283 Myrspoven 283 Rödspoven 283 Brushanen 283 Rödbenan 284 Grönbenan 284, Kornknarren 284 Kornknarren och årsväxten 284 Hin håle och ängssnärpen 285 TRANOR, STORKAR. Sandlöpare Calidris alba. Familj: Snäppor - Scolopacidae; Allmänna kännetecken: Litet kraftigare än kärrsnäppan. Ett klart vitt vingband som förtydligas av ett mörkt fjäderområde på båda sidor

Storspov - lyssna till sång / läte / ljud

Läte: Ett djupt nasalt kraxande kro-ak.Häckar: I vatten med rik undervegetation. Äggläggningen sker i juni, och boet ligger vanligtvis på en liten holme. Oftast är det dolt under buskar eller trädrötter. De 8 till 12 äggen är gulvita och ruvas i omkring 28 dagar Oftast ger den sig faktiskt tillkänna genom sitt läte, typ som när man blåser i en flaska. Årets andra nya fotoart är klar. Rördrom vid Torslandaviken. I området ses också en övervintrande varfågel. Lördag 28 januari. Småspov, Askimsbadet, Göteborg För tredje året i rad är Fågelmelodifestivalen igång! Den första deltävlingen 2018 pågår mellan den 1 och kl 20:00 den 5 februari och de åtta fåglarna som ställde upp är skogsduva, tofsvipa, sånglärka, snösparv, grönsångare, buskskvätta, sidensvans och småspov

Artnamnet arquata betyder bågformig och syftar även detta på näbben. Storspov är c:a 50-55 cm stor med ett vingspann på c:a 1 meter och är vår största vadare. Brunspräcklig med lång nedåtböjd näbb och vit övergump. Lätet är ett karaktäristiskt, stark, rytmisk drillande sång som kan upplevas som ödslig och dyster Grönbena Tringa glareola. Familj: Snäppor - Scolopacidae; Allmänna kännetecken: Hör till snäpporna. En vadare som är mer smäcker och långbent än skogssnäppan Tidiga uppgifter om vindspole, ett äldre namn på såväl småspov som storspov (Tommy Tyrberg 1996), föreligger från en jaktjournal, förd av brukspatron Wilhelm Hisinger åren 1794-1823 vid Skinnskattebergs och Baggå bruk i Skinnskatteberg, avskriven och publicerad senare (Anonym 1908) ensam småspov (Numenius phæopus), gnäggande, och från en av vattensamlingarna lyfte ett band vipor (Vanellus) och drog ner till stranden. Några grönbenor (Tringa glarcola) höjde Fig. 2. Unge av mindre strandpipare 1935, Fårö, stranden av Ekeviken. sig drillande från en annan av gölarna. Över Thymus-tuvorn

The xenon-canto API allows developers to access information on 8,244 bird species, including over 100,000 recordings of bird songs available so far. Over 20,000 recordings are added each year. However, they say this is a long-term project, with an estimated 2,000,000 recordings needed for a complete record. At current rates, recording them all would take over 140 years Enkelbeckasin Gallinago gallinago. Familj: Snäppor - Scolopacidae; Allmänna kännetecken: En brokig vadare. Näbben dubbelt längre än huvudet

JA Anders visst är det så. Jag själv har ingen aning vad det var och fick per telefon veta att det var en storspov för han hade set den flyga och dess läte. Så jag la upp bilder här och i fb om storspoven, då fick jag ett mail att det var småspov så jag ville verkligen veta vad det var för fågel Enkelbeckasin kallas Gallinago gallinago på latin, vilket betyder, höna. Det är en medelstor vadarfågel inom familjen snäppor och är mellan 23-28 cm. Enkelbeckasinen har en brunspräcklig kraftig kropp med mycket lång rak näbb som den använder för att finna föda i lerbottnar Sångsvan 1, Kärrsnäppa 10, Småspov 2, Drillsnäppa 3, Roskarl 2, Småtärna 1, Tornseglare 1. Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: Vi var ute under natten och försökte fånga stormsvala med 2 nät på västudden, samt uppspelning av läte Rönnen.På vägen ut mot Rönnen från EFS-gården kommer två småfåglar med fint läte flygande och sätter sig ett kort ögonblick i en buske.Pungmesar .00 tom 15.00. Sträcket i sin helhet - smålom 2, mindre lira 1, havssula 81, stormfågel 5, sjöorre 68, svärta 15, småspov 1, myrspov 75, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 48. Ökenpipare - Charadrius leschenaultii - Greater Sand Plover. Fågelbilder på ökenpipare från Sjöbytornet, Skatelövsfjorden söder om Alvesta, Småland

Grönbenans rytmiska läte ljuder under senvåren och försommaren på många ställen på de öppna myrarna i nationalparken. Sitt bo bygger grönbenan på en starrtuva. Paret ruvar tillsammans, men det är hanen som stannar för att ta hand om ungarna när honorna flyger söderut redan i juni Småspov rastande vid Fågeltornet i Svartsjöviken, 6/5 och 1 ex Sträckte 30/4, hela 12 ex sträckte förbi Menhammarsviken den 9/5 och hela 14 + 1 ex vid Svartsjöviken samma dag ( Sitt och Glo ), 2 ex Malmviks strandängar samma dag samt 1 ex vid Malmvik den 11/5, detta är en otroligt bra års siffra för Mälaröarna, som ett exempel så sågs endast 2 ex 2009 och 4 ex 2008

Storspov - fageln.s

Småspov. Foto: Helén Svensson. Dagens lunchpaket innehöll bland annat en matig paj med skinka och broccoli. Under pausen hade vi hört upprörda småspovar och gluttsnäppor så vi tog en kort promenad till myren norr om parkeringen. Gluttsnäppan satt uppe i en talltopp och ute på myren flög det av och till upp en enkelbeckasin Rosenfink är en liten doldis och en ganska sent invandrad art till Sverige. Det var först på 50-talet som den började häcka årsvis här och under -70 och -80 talen ökade den i snabb takt för att sedan börja minska i mitten av 90-talet Den lilla rörsångaren sitter och sjunger sitt skrapiga läte på åns västsida bort mot gångbron. I skogen runt stugorna finns talgoxe, blåmes, svartmes, kungsfågel, järnsparv, gärdsmyg, sädesärla, rödhake, rödstjärt, trädpiplärka och halsbandsflugsnappare som alla sjunger ljudligt här under försommaren Stora flockar av starar rastar i vassen. Många vadare uppehåller sig i de grunda delarna innan de fortsätter flytten söderut. En del av dem har häckat i Storsund eller vid stränderna i närheten, andra kommer långt ifrån: Gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, skogssnäppa, spovsnäppa, svartsnäppa, rödbena, brushane. Storspov, småspov

poserade fint i en torraka och lät höra sitt karakteristiska läte. En verklig njutobs! Därutöver såg vi två stjärtmesar fint, hörde 1 rödspov, en överflygande småspov tillsammans med en storspov, rödbena, skogssnäppa, grönbena, några dvärgmåsar, stenskvätta, en rördrom som tutade då och då. Sist men definitivt. Härligt att vakna till fjällripans läte! Den stod där troget på samma sten :-). Dagen första stopp blev Gauksmyri, en liten våtmark. Här spelade kärrsnäppor, smalnäbbad simsnäppor, småspov och rödspovar. Ett svarthakedop-pingspar och flertal skrattmåsar hade fått ut ungar. Blev ett himla liv när kustlabben svepte förbi En småspov mot söder. Simsnäppan kvar, dock rörlig i området. Vilken fin kväll! Hade precis parkerat bilen vid jobb på Landskronavägen HBG, när ett märkligt läte hörs. Det visar sig komma från en gammal svarthuvad mås som på låg höjd passerar rakt över huvet och fortsätter bort mot Hedens IP flög ibland över, med strävare läte än krå-kor. Gamla fåglar lätta att känna igen med naken näbbrot, lyser vit, men ungfåglar är helsvarta. Därigenom liknar de svart kråka, men har lite toppigare huvud och längre spetsigare näbb. Plötsligt kom ett 20-tal ladusvalor fly-gande åt söder, mycket mer svepande flyk

Lättast hittar man den på lätet. Ganska likt mindre hackspett, men den mindre hackspetten är pipigare och säger ti ti ti. Göktytan säger som namnet antyder Ty Ty Ty Småspov är en europeisk fågel som hamnar under kategori A De två spovarterna, storspov och småspov, med den typiskt nedåtböjda näbben skiljer jag lättast på lätet. Lyssna in fåglarnas läten på någon inspelning (finns på nätet) och lär dig känna igen dem. Annars om man kommer nära så ser man att småspoven har två mörka och en ljus strimma på huvudet

I Kylmäluoma påträffas fågelarter som är typiska för strängmyrarna i norr, till exempel småspov, grönbena och ljungpipare. Om du lyfter blicken mot himlen ser du den gråa vadaren som utifrån sitt läte kan identifieras som gråbena (liro på finska) I Galtabäcks hamn fanns ytterligare nya vadare, småspov blandad i storspovsflocken och vi fick även höra småspovens läte. Någon hann se en myrsnäppa. Ett gäng ljungpipare hittade vi också. Gluttsnäpporna kände man igen efter Reinos beskrivning, de älgar fram ;-). Sista anhalten blev fågeltornsparkeringen och dammen Det är en mycket speciell känsla att befinna sig på en avlägsen plats där man (nästan) inte känner igen en enda fågel, inte kan identifiera ett enda läte inifrån grönskan. Och att hinna med att med kameran fånga in och fokusera kolibrierna, som svischar förbi som stora turboladdade trollsländor, tillhör de knepigare utmaningarna i fotohantverket Storspov med sin låååånga näbb! Klicka gärna på bilderna så visas de lite större och med svart bakgrund. Fick ett veta att det var en storspov men nu fick jag ett mail med att det inte är det. Jag själv har ingen aning Även våtmarkerna har oförändrat antal fågelindivider. Våtmarksfåglar som kricka, bläsand, ljungpipare, småspov, gluttsnäppa och brushane minskar. Sångsvan och grönbena ökar. Den grupp av fåglar som lever på kalfjället är oförändrat i antal fågelindivider men här har fjällripan ökat

Småspov - Naturpell

Småspoven är något mindre och har kortare nedåtböjd näbb. Tionde juni. Månsken över havet vid Friseboda söder om Åhus. En magisk sommarkväll med doft av hav och tallbarr. I bakgrunden surrade en nattskärra med sitt karakteristiska läte Enkelbeckasin ljud. Hør Enkelbeckasin på fågelsång.se, som är en omfattande samling av svenska fågelläten. Fungerar även på din mobil Enkelbeckasin (Gallinago Det karaktäristiska bräkande ljudet framkallas när hanarna slungar sig brant nedåt i flykten medan de spärrar ut. Enkelbeckasinen har även kallats för horsgök, Ljudet blir vibrerande genom snabba ändringar i lufttrycket. Då är det dags att börja jobba igen imorgon. Börjar med halva dagar för att känna mig för. Håller tummarna att det ska fungera. Blir ju bara två dagar till att börja med för sen är det ju helg igen Att lära sig känna igen de svenska fåglarnas läten och sånger är inte det lättaste. Det kräver träning, upprepning, tålamod och en viss portion gehör. I den här guiden försöker..

Småspov - Blogge

Det är relativt lätt att studera de färöiska fåglarna i landskapet. Det är aldrig långt till havet, fågelbergen eller fjällen. Stormfåglarna hänger på stela vingar i luften utanför fågelbergen och på stranden spankulerar strandskatorna omkring och söker efter något ätbart. Här är en lista med fågelnamn på svenska, latin, färöiska, danska och engelska läte, bredwid något kärr»; den 27 maj i Karungi sköts och stoppades ett exemplar — »Småspofwar woro här icke sällsynta», tillägger Z. — och i Juckasjärvi, där han uppehöll sig i slutet av juni och första dagarne av juli, tävlade vid sjöstränderna smàspoven och gluttsnäppan »att med sina stark Vadfåglar som häckar sida vid sida på de lugna öppna mossarna är t.ex. storspov, småspov, grönbena, ljungpipare och gluttsnäppa. Även svartsnäppan gästar tidvis Reposuo. Av vadarna väcker speciellt den hanliga brushanen uppmärksamhet med sin ståtliga fjäderkrage. Enkelbeckasinen å sin sida gömmer sig i närheten av gölarna Bottniska: ·småspov Etymologi: Han har sitt namn därav, at han gör sitt bo på tuvor på myror. Den har ett skrikande och kvirande läte.· strandpipare· grönbena Synonymer: lillmýrgøril, mýrsníp' enkelbeckasin Synonymer: himilsgei

Drevfjällen Länsstyrelsen Dalarn

Välkommen! Jag heter Lars Molander och bor ett par mil utanför Uddevalla. Jag har alltid haft ett stort naturintresse på temat fågel, fisk och mittemellan. Mycket av utmaningen och tjusningen med att fotografera tycker jag är att man kan fånga och bevara speciella ögonblick. Det är helt enkelt ett spännande sätt att uppleva naturen. Fler bilder finns på min webbsida, klicka på. Vi hör och ser dem varje dag. Speciellt nu på vårkanten ljuder tonerna när uppvaktningen av det motsatta könet är i full gång. Jag pratar om fåglarna. Vem förundras inte av att se en majestätisk rovfågel segla i skyn med imponerande vingbredd eller av storlomens locktoner som ekar över sjön en ljum sommarkväll. Kanske ha plötsligt ett (1) läte från snåren. Sedan tystnad. Mer blev det heller inte och vi drog vidare. Här fick vi även en bra obs på en fågel som kom att förfölja oss under hela resan: göken. Denna blev så frekvent och förvillade oss så ofta i samband med artbestämning av mindre rovfåglar vi bara fick en skymt av SMÅSPOV - Två ex troligen stationära på ön. SKOGSSNÄPPA - Den rastade på Hamnudden och Västudden kl. 05-07. DRILLSNÄPPA - Ca 5 ex fördelade på Hamnudden och Ostudden. ROSKARL - Ett ex höll till på Hamnudden vid 05-tiden. SILLGRISSLA - Ett ex i full sommardräkt, uppmärksammades på lätet, där den låg ca 200 m N om. Första arten blev gök kl 03:10 och sista arten sävsparv som gled in vid 11:20-snåret. Vi missade endast en art (skäggdopping) som bara sågs av delar av laget. Roligaste obsarna var lärkfalk, tretåig mås, orre, småspov och snatterand. 2006-05-14 14:34:53: Markus Lagerqvist : Hej, Lag Ersdalen handikappades svårt av den friska.

Eftermiddagen ägnades åt havsskådning. En ängspiplärka sågs och hördes nära och ute på Tärnskär även en skärpiplärka och vi kunde studera skillnader i utseende och läte. Jussi upptäckte två kustlabbar på Flatlogen, förmodligen ett häckande par. Svärtor, stor- och småskrak flög förbi men fortfarande inga sträck 16 småspov 2 svartsnäppa 2 par bergand 1 gråhakedopping [2 skräntärna] Tillbaka till början av sidan. Inlagd: 10 May 2002 22:40 30, alfågel 8, labb 3, tordmule 2, göktyta 1 samt kl 05.50 1 utsträckande asiatisk kalanderlärka, upptäckt på lätet! (Korttålärkelikt tripp,tripp men mer grovröstad o varierad,. Vilken härligt läte. Nu skulle vi bara leta upp honom också, men han gäckade oss hela tiden, sång här och sång där, men ingen fågel. På något ställe stod vi alla och lyssnade och tittade mot samma träd men fågeln gick inte att upptäcka

Enkelbeckasin - lyssna till sång / läte / ljud

Gökar är kanske mest kända för sitt koko-läte och många vet också att den är en så kallad parasit som lägger ägg i andra fåglars bon Småspoven tar sina flygturer och de hörs lång väg när de kommer. Ännu en vanlig sångare på udden, Törnsångare. Här ser man tydligt vilka besvär de har av fästingar. Även Stenskvättans ungar är nu ute. Ofta har ungarna inte riktigt lärt sig ännu att vara rädda, så därför kan man komma dem ganska nära Idag kom det lite mer ljus än vad det varit de senaste dagarna. Ibland så tittade t o m solen fram. Det har varit full rulle i matningen. Nötväckorna flög fram och tillbaka och hämtade solrosfrö. Ibland så letade de upp mat även på marken. Den ser lite kaxig ut [ 17 juli Ännu en dag i Lappriket. Idag är det earlybird som gäller. 1 h och 20 minuters bilfärd från Västansjö till Stekenjokk. Dags för årets stora FTF-jakt. (FTF = First To Find i geocachingkretsar) Feskefars utkik har under ett par års tid legat där och väntat på en Åströmeliasonsk expedition. Nu var det allts 20 augusti; Blåsigt samt högt vattenstånd kring Sandön. Framför allt på Klörenstranden födosökte mycket vadare. Bland dessa kan nämnas kustsnäppa ca 160, spovsnäppa 2, kärrsnäppa ca 50, rödbena drygt 10, gluttsnäppa 2, drillsnäppa 3, småsnäppa 1, myrspov ca 15, småspov 1, kustpipare 3 och brushane 2. I havet låg svärta 6-7

Ljungpipare - lyssna till sång / läte / ljud

Småspov, Whimbrel, Numenius phaepous, stranden söder om Koh Kho Khao Resort. Sista doppet, Koh Kho Khao, 2012-01-14: Brushanen, Ruff, Philomachus pugnax, Lazy House. Lazy House, Koh Kho Khao, 2012-01-10: Drillsnäppa, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos, stranden söder om Koh Kho Khao Resort Hagen lämnades med många nya registrerade års- och maj-X. Ett för svarthakedopping typiskt läte från utloppsvassarna, blandat med två vattenrallar, innebar nytändning och utloppet rundades snabbt. Från den ännu obetade Hackstakullen syntes nu två eller fyra - nej sex svarthakar i par. Sällan uppe samtidigt, därför svåra att räkna Men hur många fåglar kan du egentligen para ihop namn, utseende och läte på? Jag kan betydligt färre än vad jag skulle önska, för fåglar intresserar mig. Jag imponeras av personer som plötsligt stannar till riktar örat mot skyn och stilla utbrister: Hör du gransångarens kvitter

Fåglar jag fotat - småspov - Godisgris

jänke-fåglarna går vilda på detta höga smack-läte. Skådarlokaler Här kunde vi ha skrivit sida upp och sida ner om de olika lokalerna vi besökt, men faktum är att allt om dessa lokaler samt alla de övriga lokalerna som vi inte hann besöka finns dokumenterade på Birding Azore SMÅSPOV - 2 ex stationära på ön sedan en tid. GLUTTSNÄPPA - Ett ex rastande på Playan mitt på dagen. GRÖNBENA - 2 ex höll till i Kausan. SKRÄNTÄRNA - En adult fågel. Magnus upptäckte den på det hägerlika lätet 11:20, då den sakta flög västerut längs Playan Fina obsar av storspov och småspov. Fiskgjuse, kärrhök och pilgrimsfalk i ett och samma kikarfält kretsande över våra huvuden. Dvärgmåsar och svarttärnor i gracila uppvisningsflygningar. Lätt fladdrande tätt över den blanka ett sirligt gnidande kvitter avlöst av ett klapprande läte som avslutades som i en liten virvel. 8 inlägg har publicerats av Urban under September 2014. 24 juli. Dags för fjälläventyr igen. Jag och Marie tog hyrbilen till och över Stekenjokk och väl på andra sidan av fjället när granarna började ploppa upp igen tog vi av västerut in på en grusväg ungefär 3-4 km till Leipikvattnet och Bjurälvens naturreservat Inga större problem och väl framme vid ån så fylldes flaskorna med fjällvatten och Jonas fick strax syn på en småspov som flög i en vid cirkel runt oss med sitt intensiva hackande läte ständigt igång. Inte helt lätt att beskriva lätet men ett intensivt hackande är nog ganska nära

Alfabetisk lista över fågelröste

1/8 Plötsligt hörs ett läte från fjällheden: En ljungpipare i Umeå. 1/8 Hämplingar hörs ofta men man ser dem inte lika ofta, Degernäs. 1/8 Tre brushanar rastade vid Dammen nära järnvägen i Degernäs. 1/8 En ung havsörn seglar över Umeslätten medan mörka moln drar in Den småfläckiga sumphönan är en flyttfågel som anländer i maj. Spellätet är ett lustigt smackande läte, men själva fågeln är svår att få syn på. I gårdsplanskryssningen har vi en vårnotering den 19 maj 2010 (Hans Fagernäs vid Flakabackviken i Terjärv). Hans har dessutom lyckats kryssa den småfläckiga i juli månad 2008 Småspov - 1 rastande. Roskarl - 3 rastande. Storlabb - liksom igår 9 ex. mot S. Tretåig mås - 2 ungar och 2 adulter kvar. Naturligtvis hade jag ingen kikare med mig vid tillfället, men jag kunde i alla fall konstatera att lätet kom från en pipare av rätt storlek

Småspov : definition of Småspov and synonyms of Småspov

repande sitt läte, hii-dii-dii. Den har ett märkligt sätt att flyga. tioner, storlom och småspov var väl det mest spännande. Och så mötte vi ett par i mogen ålder som klev omkring i regnet med var sitt paraply. Inte en helt vanlig utrustning vid få-gelskådande Oftast stöter man på någon enstaka småspov, men här spelflyger småspovar mest överallt. Samtidigt kan jag räkna in åtta småspovar och sex fjällabbar uppe i luften runt omkring mig. högt och sedan faller snabbt och får de yttre stjärtpennorna att vibrera och ge ifrån sig ett märkligt surrande läte Logg över uppdateringar i Namnlistan versionerna 12, 11, 10, 9, 8, 7 och 6 Tillbaka En av nyheterna i IOC:s lista är att svartbent strandpipare delas upp i två arter när sandstrandpipare Charadrius dealbatus får artstatus. På bilden en sandstrandpipare från Laem Pak Bia i norra Thailand. Foto: Markus Lagerqvist. Version 12 av listan över [

 • Aqui tapas.
 • Museer i berlin 2 verdenskrig.
 • Aunt.
 • Augustpriset.
 • Uss montana.
 • Flamman storlien meny.
 • Världens finaste tjej.
 • Eckerölinjen tidtabell.
 • Billig bröllopsklänning.
 • Detektiv conan 2017.
 • Jackson ipsum.
 • Xbox live 1 månad.
 • Brighton sharbino walking dead.
 • Arbeitsbereiche im verlag.
 • Trycksår grad.
 • Staying alive borås 2018.
 • Stadt traunstein telefonliste.
 • Sorcerer 1977 full movie.
 • Bootstrap 4 float right.
 • Instagram clip time.
 • Boxer eller viasat.
 • Pamela sue martin.
 • 15 stone in kg.
 • Överdrag hörnsoffa.
 • Hemnet.
 • Star wars battlefront 2 iden versio actor.
 • Hemgift 1800.
 • Munk engelska.
 • Registrera gåvobrev fastighet.
 • Javascript map example.
 • Svenska socialdepartementet.
 • App utveckling.
 • Fsk soldat.
 • Mainz tyskland sevärdheter.
 • Fiktiv roman om bergman.
 • Burda tidning barn.
 • Madeira vandringsleder.
 • Sunprime atlantic view junior suite.
 • Högtidlig och festlig.
 • Emoji movie full movie.
 • Neostrata produkter online.